Vrste emisij I Mercedes-Benz
Vrste emisij motorjev z notranjim zgorevanjem Mercedes-Benz

Manj emisij škodljivih snovi za boljšo kakovost zraka.

Dve vrsti emisij: izpusti CO2 in škodljive snovi.

Motorji z notranjim zgorevanjem povzročajo dve vrsti emisij: izpuste CO2 in emisije škodljivih snovi, kot so npr. dušikovi oksidi in trdni delci. Vse večji delež CO2 v atmosferi prispeva h globalnemu segrevanju. Emisije CO2 vozila so sorazmerne količini zgorelega goriva.

Za izboljšanje kakovosti zraka – predvsem v mestih – je treba upoštevati zahtevne mejne vrednosti emisij na različnih stopnjah emisijskega razreda Euro 6. V ospredju so predvsem dušikovi oksidi (NOx) in fin prah. Dušikovi oksidi nastajajo, ko dušik reagira s kisikom. Zaradi številnih oksidacijskih stanj in spojin dušika in kisika za dušikove okside velja okrajšava NOx. Pri opredelitvi mejnih vrednosti delcev je pomemben predvsem fini prah, ki lahko neovirano prehaja skozi filtrirne mehanizme človeških sluznic. Druge kemične spojine, za katere je treba pri certificiranju vozil upoštevati mejne vrednosti emisij po različnih stopnjah emisijskega razreda Euro 6, so na primer ogljikov monoksid (CO) in ogljikovodiki (HC).